ថ្ងៃទី 01-03 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 សម្រាកនៅវ៉ារស្សាវ៉ា ប្រទេសប៉ូឡូញ។

0103,Feb,2023,Remadays in Warsaw, Poland យើងបានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍នេះជាមួយនឹងលទ្ធផលយ៉ាងជោគជ័យ។ ធ្វើការជាមួយអតិថិជនថ្មីជាច្រើន

ពីមជ្ឈិម និងខាងជើងនៃអឺរ៉ុប ជាពិសេសពីប៉ូឡូញ ហ្វាំងឡង់ អាល្លឺម៉ង់ និងបេឡារុស្ស។បានពិភាក្សាជាមួយអតិថិជនធម្មតា។

គំនិតថ្មី និងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ 2023 ជួបគ្នាឆ្នាំក្រោយ។

xiaoxiangsu ៣ xiaoxiangsu ១ xiaoxiangsu ២

xiaoxiangsu ៥ xiaoxiangsu ៤


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ១៣-២៣-២០២៣