ផលិតផលរដូវរងា / កន្សែង

 • មួកឆ្លុះ / ក្រម៉ា

  មួកឆ្លុះ / ក្រម៉ា

  1. មួកឆ្លុះ / ក្រមា។

  2. ក្រណាត់: អាគ្រីលីក, អំបោះឆ្លុះ, រោមចៀម។

  3. ទំហំប្រអប់: 60X40X30cm 1/125 ។

  4.ផលិតផលត្រូវបានផលិតចេញពីក្រណាត់ឆ្លុះបញ្ចាំង និងមានវិធីសាស្រ្តពាក់ច្រើន។

  5.ផលិតផលមានច្រើនពណ៌ និងរចនាប័ទ្មដើម្បីជ្រើសរើស។

 • កន្សែងឆ្លុះបញ្ចាំង

  កន្សែងឆ្លុះបញ្ចាំង

  1. កន្សែងឆ្លុះបញ្ចាំង។

  2. ក្រណាត់: អាគ្រីលីក, អំបោះឆ្លុះ, រោមចៀម។

  3. ទំហំប្រអប់: 38X46X40cm 1/50 ។

  4.ផលិតផលមានច្រើនពណ៌ និងរចនាប័ទ្មដើម្បីជ្រើសរើស។

 • កន្សែងឆ្លុះបញ្ចាំង

  កន្សែងឆ្លុះបញ្ចាំង

  1. កន្សែងឆ្លុះបញ្ចាំង។

  2. ក្រណាត់: អាគ្រីលីក, អំបោះឆ្លុះ។

  3. ទំហំប្រអប់: 60X40X30cm 1/50 ។

  4.ផលិតផលមានច្រើនពណ៌ និងរចនាប័ទ្មដើម្បីជ្រើសរើស។

 • ក្រមា

  ក្រមា

  1. ក្រម៉ា។

  2.ក្រណាត់: 100% រោមចៀម Merino ។

  3. ទំហំប្រអប់: 75X48X34cm 1/50 ។

  4.មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសសម្រាប់ក្រម៉ា ហើយអ្នកក៏អាចប្ដូររូបសញ្ញានៅលើក្រម៉ាបានផងដែរ។

 • ក្រមា

  ក្រមា

  1. ក្រម៉ា។

  2.Fabric: 95% Cotton, 5% Cashmere ។

  3. ទំហំប្រអប់: 75X48X34cm 1/50 ។

  4.មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសសម្រាប់ក្រម៉ា ហើយអ្នកក៏អាចប្ដូររូបសញ្ញានៅលើក្រម៉ាបានផងដែរ។

 • ក្រមា

  ក្រមា

  1. ក្រម៉ា។

  2.Fabric: 100% wool ។

  3. ទំហំប្រអប់: 75X48X34cm 1/40 ។

  4.មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសសម្រាប់ក្រម៉ា ហើយអ្នកក៏អាចប្ដូររូបសញ្ញានៅលើក្រម៉ាបានផងដែរ។

 • ក្រមា

  ក្រមា

  1. ក្រម៉ា។

  2.Fabric: 8% Wool, 52% Acrylic, 40% Polyester ។

  3. ទំហំប្រអប់: 75X48X34cm 1/40 ។

  4.មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសសម្រាប់ក្រម៉ា ហើយអ្នកក៏អាចប្ដូររូបសញ្ញានៅលើក្រម៉ាបានផងដែរ។

 • ក្រមា

  ក្រមា

  1. ក្រម៉ា។

  2.Fabric: 100% wool ។

  3. ទំហំប្រអប់: 75X48X34cm 1/50 ។

  4.មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសសម្រាប់ក្រម៉ា ហើយអ្នកក៏អាចប្ដូររូបសញ្ញានៅលើក្រម៉ាបានផងដែរ។

 • ក្រមា

  ក្រមា

  1. ក្រម៉ា។

  2.Fabric: ធ្វើត្រាប់តាម cashmere ។

  3. ទំហំប្រអប់: 65X45X30cm 1/40 ។

  4.មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសសម្រាប់ក្រម៉ា ហើយអ្នកក៏អាចប្ដូររូបសញ្ញានៅលើក្រម៉ាបានផងដែរ។

 • ក្រមា

  ក្រមា

  1. ក្រម៉ា។

  2.ក្រណាត់: 100% Polyester ។

  3. ទំហំប្រអប់: 65X45X30cm 1/40 ។

  4.មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសសម្រាប់ក្រម៉ា ហើយអ្នកក៏អាចប្ដូររូបសញ្ញានៅលើក្រម៉ាបានផងដែរ។

 • ក្រមា

  ក្រមា

  1. ក្រម៉ា។

  2.Fabric: 38.2% Acrylic, 38% Polyester, 20.6% Chinlon, 3.2% Wool ។

  3. ទំហំប្រអប់: 75X48X34cm 1/65 ។

  4.មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសសម្រាប់ក្រម៉ា ហើយអ្នកក៏អាចប្ដូររូបសញ្ញានៅលើក្រម៉ាបានផងដែរ។

 • ក្រមា

  ក្រមា

  1. ក្រម៉ា។

  2.Fabric: 30% Cashmere 70% wool ។

  3. ទំហំប្រអប់: 75X48X34cm 1/60 ។

  4.មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសសម្រាប់ក្រម៉ា ហើយអ្នកក៏អាចប្ដូររូបសញ្ញានៅលើក្រម៉ាបានផងដែរ។

1234បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/4